مجنون شده عشقبازیش رابینید
آن صوت خوش حجازیش رابینید
قرآن مجسم است آری این مرد
برنیزه وسرفرازیش رابینید


***
این رود که می رود پرازاحساس است
سرشار زعطرورنگ وبوی یاس است
درحسرت بوسه برلب لعل حسین
لب تشنه ی لبهای عمو عباس است
***