الهی بی گل نرگس جهان هیچ

تمام عالم کون ومکان هیچ

به باغ قصه ها گرجا نمی داشت

توگویی بود کل داستان هیچ

***

الهی پر جهان ازاطلسی کن

تهی دنیا زهرخاروخسی کن

بیاوبزم عاشق پیشه گان را

پرازعطر صفای نرگسی کن

*** 

الهی بی گل نرگس صفا نیست

جهان با عشق هرگز آشنا نیست

بمیره هردلی که دردوعالم

به عشق روی نرگس مبتلا نیست