بر نیزه وناز کردنش دیدنی است

هم رازونیاز کردنش دیدنی است

در ظهر که تیر فتنه می بارد ازو

آهنگ نمـــاز کردنش دیدنی است