بی پرده زعشق وعاشقی می گویم

رانده شده ازجزیره ی مینویم

حوای گلم بهشت می خواهم چه

من گندم خال لب تو می جویم