مجذوب نگارخانه ی چشمانت

بگرفته دلم بهانه ی چشمانت

ای کاش می آمدی وگل می کردعشق

آن لحظه درآستانه ی چشمانت