کجایی ای همه زیبایی ،دلم هوای ترا کرده است

کجایی ای گل رؤیایی، دلم هوای تراکرده است

به نور چهره منور کن تمام عالم امکان را

تونور دیده بینایی ،دلم هوای ترا کرده است

تونیستی همه بیمارند ،به خواب گرچه که بیدارند!

بیاطبیب مسیحایی ،دلم هوای ترا کرده است

درآ زپرده جهان بنگر ،فساد عالمیان بنگر

ببین تو این همه رسوایی دلم هوای ترا کرده است

جهان به عدل تودارد چشم ،ولحظه لحظه شمارد چشم

که کی زپرده برون آیی ،دلم هوای ترا کرده است

درانتظار ظهورم -من -،توبا من ارچه که دورم من

زکوی همچو توپیدایی ،دلم هوای ترا کرده است

بیا قیامت قامت کن ،دراین جهان وقیامت کن!

به اذن حق که توانایی ،دلم هوای ترا کرده است

گل تو بوی خدا دارد ،بهار باتوصفا دارد

وباغ با تو تماشایی ،دلم هوای ترا کرده است


سحر که بوی تو می آید، دلم به سوی تو می آید

به وقت خلوت وتنهایی ،دلم هوای ترا کرده است

بیا وختم ولایت کن ، زعاشقان -تو - حمایت کن

ببین تو این همه شیدایی ، دلم هوای ترا کرده است

زچشم ،شب همه شب شبنم ، ببارد از مژه هانم نم

در انتظار که بازآیی ، دلم هوای ترا کرده است