شب جمعه شد وساقی نیامد
به دستش جام مشتاقی نیامد
گل نرگس که عالم مست اویند
همان زیبای اشراقی نیامد

***
به اذن اون خدای مهربانی
مکانت نیست پیدا لامکانی
گل نرگس نه دربحری نه دربر
ندونم درزمین یا آسمانی
 ***

همه داغه همه داغه همه داغ
دلم چون لاله ی روئیده درباغ
گل نرگس بیا تا بلبل آیه
وگرنه می شود پر باغ از زاغ