شب جمعه شدومی گفت کوکو

 


هم آهنگ دل مو: یار، کوکو؟

 


گل نرگس خیالت درسراومد

 


کسی می گفت خواهدآمد اواو 

 


***

 


مو اون دیوونه ی بی پاو دستـُم

 


که از هــــر آدم و عالــم گسستـُم

 


گل نرگس بـِوین عشق تِه کرده

 


هم عاشق پیشه ام هم می پرستـُم 

 ***

 


بیا که لب به گفتن باز گردد

 


بیاکه باتو عشق آغاز گردد

 


گل نرگس گل افشان کن جهان را

 


که بلبل طالب آواز گردد