درحسرت جان دادن یاران باران

می بارد از ابـــر بهــاران باران

هی شروه برای دوستان می گوییم

هی می بارد دوباره باران باران

×××

باران باران ،دوباره باران باران

خون می چکدازدودیده ی بیداران

انگار که آسمـــان دلها ابریست

رفتنـــد به پشت ابــرها دلداران