تقدیم به همه ملت سرافرازوسربلند ایران که حماسه ای دیگرگونه آفریدند وسرافرازانه آمدند وعزت واقتداررا فریاد زدند:

 

دردشت حضور جزدل پاک نبود

آنجااثری ازخس و خاشاک نبود

گویی که زمین ،آسمانی شده بود

دیدم -من-جزستاره برخاک نبود

××× 

این شوروشعوررانخواهد فهمید

فرق شب ونوررا نخواهد فهمید

دشمن که بجز کینه ندارد ازما

این حجم حضوررا نخواهد فهمید