خدایی دارم و زیبا خدایی
که داره ذات پاک کبریایی
گل نرگس به درگاهش کنم رو
شبان جمعه،خواهم که بیایی
****
فدایت نرگسی هایی که دارم
برایت نرگسی هایی که دارم
بیا این جمعه تا یکســر بریزم
به پایت نرگسی هایی که دارم
***
به کوه ودشت وصحرا جای تِه نی
به اقیانوس و دریا جای تِه نی
نمی گردُم مگر در دل سراغت
که جز کنج  دل ما جای تِه نی