گل نرگس که روح عشق باتست

ســحـر آیی صبــوح عشق باتست

می آیی تا که  دلهـــا را کنی فتح

به حق فتح الفتوح عشق باتست

***

گل نرگس اگر بارون نباره

اگربارون به کُهسارون نباره

تحمل می کنم جزدوری تِه

بیا کز دیده ی مُوخون نباره

***

گل نرگس به دنبال تِه می گشت

دل دیوونه  ام هــر جا که  بگذشت

کجـــایی  نازنینم که  ندیدُم

نه دربحری نه درکوهی نه دردشت