هفتاد  و دولاله داشتی زیباتر

در دشت بلا که کاشتی زیباتر

می خواست عدو سربه سرت بگذارد

سر به سر نی گذاشتی زیباتر