من می خواهم به عشق برماه شوم

یکبـار دگــر عزیــز درگاه شوم

یوسف شوم از حقد برادرها باز

درعصر فضا دوباره درچاه شوم

***

من می خواهم دوباره هابیل شوم

تا کشتـه به دست قــوم قابیل شوم

یا اینکه به بالای سـر ابرهه ها

امــروزه  پرنـده ی ابابیل شوم

***

مسـت مستم خداخودش می داند

ازخودرستم خداخودش می داند

درعصر اتم درویشی بی ریشم

عاشق هستم خداخودش می داند

***

درویشم وهیچ ریش وپشمم نبود

دنیا چون کاه هم به چشمم نبود

چون هیچ نخواهم ازخداجزعزت

پس هیچ ازاین زمانه خشمم نبود

***