چه صبح جمعه ای،چه شوروحالی

چه سودائیست در ســر، چه خیالی

چه می شد که گل نرگس می اومد

به پا می شــد به عالــم قیل و قالی

***

مرا اینگونه مجنون می پسندی

پریشـونم پریشـون می پسنـدی

گل نرگس مگرچه کرده این دل

که اون دیوونه راخون می پسندی؟

***

نمی دانم تو کـی می آیی آخر

سمندت کرده هی می آیی آخر

گل نرگـس به بـاغ آرزوها

سحر با جام می، می آیی آخر؟