آن شب تا صبح درغمت ماه گریست

سر بر دوشت نهـــاده در چاه گریست

نشنیده صــدای گامهــایت زین رو

چشمـــان یتیـم کوفـــه بر راه گریست