از دست دل

             که گریختم

چشمان تو

          گشت برسرراهم

                           سبز

از چاله

          برآمدم

به چاه

         افتادم.!!