من عاشق چشمهای آبی شده ام

گویند که عاشقی حسابی شده ام

نوشیدم ازآن شراب لاجرعه دمی

بینید اگر به این خرابی شده ام

***

گویا که شراب ازنگاهش ریزد

آیینــه  وُ  آب از نگاهش ریزد

او کــرد نگاه و تاب ناورد دلم

دلهــای خراب ازنگاهش ریزد