الهُم اجعلنی مِن انصار ِهِ واعوانِهِ والذابینَ عَنه والمُسار ِعینَ اِلیهِ فی قضاءِ حَوائِجـِه والمُمتـَثِلینَ لِاوامِر ِه والمُحامینَ عنه والسابقین الی اِرادَتِه والمُستشهـِدینَ بین یَدَیه...

 


مفتخرم که با عنایات آن حضرت (عج) یکصدمین دوبیتی از مجموعه «نرگسی ها» را دردفترم ثبت نموده ام

 


گل نرگس قسم به اون خدایی


که سهمِت کرده ازمُو،دلربایی!


کدامین جمعه برچشمُم نهی پا


کدامین جمعه پیش ِمُو میایی


***


دلـی دارُم  دلـی پابســت عشقت


که شد دیوونه او ازدست عشقت


گل نرگس بچرخان چشم یک دم


که گردد این دل مُو مست عشقت


*** 


مُو از درمـاندگانـُم بـر در ِعشق


که جونـُم می گذارُم برسر ِعشق


گل نرگس بـِوین پروانـه ی دل


به دور ِت می زنه پَربا پَر ِعشق


*** 


دلی در سینــه،دریایی،ندارُم؟


به شوقِت چشم شیدایی ندارُم؟


گل نرگس بگو که جرم مُو چیست


که دیگر مُو شکیبایی ندارم