دلــــم ای دل تـمام درد درتو

ندیدم-من- جز آه سرد درتو

تومثل دفـتری که می نویسم

تمام خاطـــــرات زرد درتو