...وآتش زدی سینه ام


                      بانگاهی


ومن مات ماندم


نشستم همانجا


وحیران چشمان ناز شماشد

                                  دل من
خدا داند


 آن لحظه چه می کشیدم!!