...وعشق


تنها عشق


مرا به اوج


به آن بیکرانه ی آبی


به آفتاب


به آن نور تاابد جاوید

به سمت مشرق جغرافیای او


 کند نزدیک