سکوت وُ بهت وُحیرانیست درمن

نمی دانــی چه طوفــانیست درمن

گل نرگس ببیـن که عاشقستــم

سمـاعی سخت عرفانیست درمن

*** 

سمنـد این دلم هی شد ، نیامد

بهـار دیگری طی شد ، نیامد

گل نرگس که دور ِاوست این دور

سبومان خالی از می شد، نیامد


***

 

گل نرگس،سراسردرد عالم

ببیـن لبریـز از نامــرد عالم

تمــام هستیـم بر باد داده

ببین چه برسـرم آورد عالم