منم من شیعه وُ احساس دارم

مــرام عاشقــی را پاس دارم

هزاروچارصدسال است با خود

دلی لبــریز عشق یاس دارم

***

ز سیلــی ستـم فریادوفریاد

که داده آبروی عشق برباد

نداره طاقت سیلی مُو دونُم

گل یاس وکبودی ! دادوبیداد

***

گــل یاس کبــودُم دادوبیداد

مُودرخاکت نمودُم دادوبیداد

پس ازهجرون توفرقی نداره

همـی بود و نبودم دادوبیداد

***

گل یاس وتنی تبدار ، هیهات

گل یاس ودلی بیمار ، هیهات

لطافت داره برگ پیکر او

گل یاس ودرودیوار، هیهات