دل مُو سوته وُ دل سوته ام مُو

زبس که دیده به در دوته ام مُو

گل نرگس، دمی که سبز گردی

چه بهــر دیدنِت اندوته ام مُو؟

***

به شـوق دیدنِت دل سوتنی شد

تـَش ِعشق اینچنین افروتنی شد

لباس وصل تِه ای نرگس ناز

بـِوین برقامت دل، دوتنی شد؟!

***

گل نرگس گلی همتای تِه، نی

گلی که سبز گردد جای تِه، نی

بسوزه اون دلی که این زمونه

به سینه می تپه شیدای تِه، نی