با امید

  زنده ایم و

انتظار می کشیم


انتظار وعده ی قرار می کشیم


روی ماسه های ساحل شنی دل


نقشی از بهارمی کشیم


نقش روی یارمی کشیم


و


 انتظارمی کشیم