چو باغ عشق شباهنگ دیگری دارد

غـم  تو در دلــم آهنگ دیگری دارد

شکست ِشیشه ی دل را چه می توانم گفت

که چشم ِمست ِتوأش سنگ دیگری دارد

سپیــد کرده اگر دهر گیســوان مرا

حنای عشق تو-خود-رنگ دیگری دارد

کسی به یوسف دل گفت کاین زلیخا هم

برای وصل ِتو نیـرنگ ِدیگری دارد

به چنگ آورد او تا دلت بگفت به دوش

چوتار ِزلف ِخوشش چنگ دیگری دارد

زفوج فوج نگاهش به کوچه کوچه ی دل

بر ای فتــح  دلت جنگ  دیگری دارد