این روزا جشنواره گل نرگس درشهرهای استان فارس وهمچنین درشهربهبهان  برگزار می شود ، گویا تنها گل نرگس درفصل زمستان می روید و قبل ازموسم بهار درسوز سرمای زمستان بوی گل نرگس است که مشام عالمیان را نوازش می دهد. فاعتبروایا اولی الابصار!  

 

همی گویند می رویی زمستون

به باغ عاشقی درکوی مستون

زمستــونه ،گل نرگس ،چرا تو

نمی رویی کنی دنیـا گلستون؟

***

بـِوین چله ی زمستونه گل مُو

که شد پژمــرده باغ سنبل مُو

 گل نرگس نروییدی که درباغ

 پریشــون از غم ِ تِه بلبل مُو

***

گل نرگس ، دل مـُو پـُر ز درده

که وقت جنگ نامردون و مرده

زمستونه که هرجامی کنم رو

هوا بس ناجوانمــردونه سرده