گل نرگس، صبوری بازتاکی؟
عزیــزُم درد ِدوری باز تاکی؟

سعادت می دهی سیر ِت بـِوینُم

ملاقات حضـوری بازتا کی؟!

 


***

 


گل نرگس، دلـُم اوُمـَه به کویت

شنفته شرح عطرورنگ وبویت

هزار و چارصد ساله که گشته

جهان را کوبه کو درجستجویت

 


***

 


گل نرگس ، گل  ِنـاز ِسپیـُدم

به بوم عاشقــی نقشِت کشیُدم

نمونده رنگ ازعشقت به رویم

هزارون حرف ازمردم شنیُدم