دلـُم ازدوریت سردرگریبون

 


بیـا عالـم  پـُره از نانجیبـون

 


گل نرگس بیــا شد باغ عالم

 


زمستون درزمستون درزمستون

 


***

 


اگـر چه باغ  بی تـِه برگ ریزه

 


بیـو که حُرمتِت سـی دل عزیزه

 


به پیش پُی گـُلِت گرسَوز وابُوی

 


گل نرگس بـِوین چه لاله خیزه!

 


 

 


***

 


شده گــر کار ِبعضی عهــد بستن

 


نمک خوردن نمکدون راشکستن

 


گل نرگس بیـا کوفــی نه ایم  ما

 


تمـــوم ِ عاشقــات اینجـا نشستن

 

 

«به پیش پُی گـُلِت گرسَوز وابُوی» به لهجه لری


ترجمان فارسی: به پیش پای گلت اگر سبزشوی