باعرض تبریک عید سعیدغدیر به همه شعیان آن حضرت

ای همـدم تو در شب تنهایی ماه

همراز دلت به وقت دلتنگی چاه 

وردت هنگام حمله برلشکر کفر

لاحــــول ولا قــــــــــوة الا بالله