گل نرگس گل نرگس زمستون

شد و کاری نمی آید ز ِمَستون

مگر توسربرآری ورنه عالم

نمی گــردد بدون تو گلسـتون

***

 

گل نرگس گل نرگس زمستون

بباره برف تابردشت وهامون

ولی بر این دل شیــدا نبــاره

بشویه گردغم ازروی مجنون

***

گل نرگس گل نرگس چه سرده

دلـُم از دوری  تو  پُــر ز درده

عزیزُم حســرت دیـدار رویت

نمیدونی که با این دل چه کرده