گل نرگس ،گل نرگس، محرم

دل ما شیعه هاسرشار ِه ازغم

همی دونم که تو هم داغداری

به جون مادرت زهرای اعظم

 

گل نرگس بیا غم داره شیعه

محرم گشته  ماتم داره شیعه

بیاروضه بخون تاخون بگریه

بیـا آقا، تــرا کم داره شیعه 

 

گل نرگس،بیا شیدابگرییم

زداغ ظهرعاشورابگرییم

به جون مادرت زهرابیاتا

کنار ِت کربلا آقا بگرییم