غروب جمعه شددل دربرُم نی


رمـق در بنــدبنــد ِپیکــرُم نی

 


نبوییــده دلـُم ، گلبرگ نرگس

 


خدایا ازچه دربر ، دلبرُم نی؟

 


***

 


غروب جمعه و مُو بی شکیبُم

 


نشد عطــر ِگل نرگـس نصیبُم

 


به راهش منتظر موندم خدایا

 


نیومــد ازچه زیبـــای نجیــبُم

 


***

 


 

 


 غروب جمعه ومُو بیقرارُم

 


 قــرار ِمونـدن ِاینجـا ندارُم

 


خدایا کی گل نرگس شود سبز 

 


سَرآیـِه فصــل ِزرد ِانتظارُم