علی اسطوره ای بس بی نظیره

پس از احمــد به عالــم او امیره

زعشق اوست بعداز چارده قرن

دل ِهــــر شیعــه دریای غدیـره

***

غدیره چشمه ی ناب سعادت

تجلــی گاه ِ اکمــال ِ رسـالت

غدیره اشک ِشوق ِشیعه ی او

غدیــره کوثــر ِاهــل ِ ولایت

***

چه گویم تشنه ی آب غدیرم

خدا میــدونه بی تاب غدیرم

هزارو چارصد سالست بی شک

منم من شیعه سیراب غدیرم

 ***

درون سینه حک،مَن کنتُ مولاست

ودر گــوش فلک مَن کنتُ مولاست

برای شیعــه ی او ، گفت احمــد(ص)

فقط  سنگ محک مَن کنتُ مولاست

 ***

ببین عشق علی درسینــه دارم

ازعشق اوست کاین آئینه دارم

خدا میــدونه از جام غدیـــره

به دل گــر مستی دیرینه دارم

***

علی جانم علی جانم علی جان

علی آیینـــه ی هــر اهل ایمان

محمد(ص) گفته: اوقـرآن ناطق

خدایش خوانده او الگوی انسان