گل نرگس که با ما سرگران شد


تو گویـی آسمــان نامهــربان شد

 


وزید از سمت دیگــر باد ِپاییــز

 


تمــام ِ باغ ، تـاراج ِخـــزان شد