دل من ای دل از کینه خالی

نکـــرده یاد ما دیرینه سالی

بیاتا لحظه ای با هم بگیریم

ازآن زیبای چون آیینه،حالی!