درون کوچه کسی جار می زند یا عشق

و جار از پس ِدیــوار می زنــد یا عشق

تمــام ِحجـم ِ دلم ، زخمـی نگاه ِشمـــا

که حرف لحظـه دیدار می زند یا عشق

صــدا صــدای غریبی به درد آلــــوده

چو ناله از دل  ِآوار می زنــد یا عشق

به جرم ِازتوسرودن و با تو خوکردن

کسی تمــام ِمــرا دار می زند یا عشق