نمــوده باز دل ِ عاشــــقم هــوای بقیع

چه می شود که نهم پای درسرای بقیع

بقیــــع قطعه ای ازخاک ِعالم ِبالاست

که برگزیده به روی زمین،خدای بقیع

به من برات شــده خفتـه است «امُ ابی»

کنــار ِتربت ِباباش لابـــلای بقیــــــع

ببین که(محفل عشق است وعاشقان جمعند)

وشوروولوله برپاست جای جای بقیع

چگـــونه شکــــرکنم شیعه، زاده شدم

وهست روشــن چشمم ز ِتوتیـای بقیع