گل ِنرگس ببین شد فصل پاییز

دل ِعالم ز ِدرد و غصه لبریز

بیا و سبـــز شــو درباغ ِعالم

که با تومی شود اینجادل انگیز

 

×××

 

گل ِنرگس،گل ِنرگس پـُرازدرد

دل ِما گشته ازهجرانت ای مرد 

به جان ِیاس ِزیبای محمد(ص)

به جمع شیعیانت زود برگــرد