بازهم جمعه شدو کرده هوای گل نرگس

باز شـد تنگ دلم باز بـــرای گل نرگس 

عاشقم کرده خداچون به ولای گل نرگس 

نرود از دل من یاد ِگل ِنرگس ،هرگز