آئینه وآب و شمعـــدانی آورد

اوسیب ِقشنگ ِمهربانی آورد

بادامنی ازستاره،پُر،درشب ِمن

آرامشــی آبی آسمــانی آورد