مهمـان ضیـافت خــداییم همه

با سفــره عشق آشنـاییم همه

پهن است بسیط ِخوان ِمعشوقه وما

دعوت به سرای کبراییم همه

 

×××

دستان قنوت ماست،سرشار دعا

ماییــم  نیازمنـــد و در کار ِدعا

«ادعونی استجب لکم »حق فرمود

زینروست که گرم گشته بازار دعا

 

***

دل برسر ِخوان ِعاشقی جاداده

مارا به حریم خویش مأوا داده

چون ماه ضیافتست دربارگهش

دعوت کرده ،صفا به دلها داده