به برگ ِسینه ات بنوشتنی عشق

و بر آئینــــه ات بنوشتنـی عشق

دلت لبریــــز از گنج محبت

درآن گنجینه ات بنوشتنـی عشق

 

***

سخاوت می کند چشمان تو عشق

تــلاوت می کند چشمان تو عشق

نگاهم می کنی گل می کند دل

اجـابت می کند چشمان تو عشق