السلام علیک یا آقا

السلام علیک یا مولا

السلام علیک یا شیدا

السلام علیک یا زیبا

السلام علیک یاخورشید

السلام علیک نورامید

السلام علیک نوالنور

السلام علیک یامنشور

السلام علیک یامستور

السلام علیک یامنظور

السلام علیک یاصافی

السلام علیک یاکافی

السلام علیک یاوارث

السلام علیک یاحادث

السلام علیک یاقائم

السلام علیک یاعالم

السلام علیک یامشهود

السلام علیک یاموعود

السلام علیک یاصاحب

السلام علیک یاغائب

السلام علیک یامنصور

السلام علیک یامشهور

السلام علیک یاعادل

السلام علیک یافاضل

السلام علیک یاقاسط

السلام علیک یاباسط

السلام علیک یاحاضر

السلام علیک یاناصر

السلام علیک یاناهی

السلام علیک یاراهی

السلام علیک یامنجی

السلام علیک یامنهی

السلام علیک یامحبوب

السلام علیک یامطلوب

السلام علیک یا کامل

السلام علیک یاعامل

 

*

السلام علیک یاابن الرسول(ص)

السلام علیک جان بتول

السلام علیک عشق علی

السلام علیک نورجلی

السلام علیک ماء معین

السلام علیک نوردوعین

السلام علیک جان جهان

السلام علیک امام زمان

*

السلام علیک یاممدوح

السلام علیک درتن، روح

السلام علیک یاسرور

السلام علیک خوش منظر

السلام علیک یا دریا

السلام علیک ای رویا

السلام علیک یاعاشق

السلام علیک یاناطق

السلام علیک یادرمان

السلام علیک جان ِجان

السلام علیک محبوبم

السلام علیک ای خوبم

السلام علیک مثل گلم

السلام علیک جان ودلم

مست مستم کن ازتولایت

عاشقم عاشق چشم زیبایت

لایقم کن که عاشقت بشوم

عاشقی مست ولایقت بشوم

 آه آقا وضو ندارم من

بهردیدار رو ندارم من

می شود دست برسرم بکشی

دست بربال وبرپرم بکشی

که شود دل کبوتر کویت

پرگشاید به عاشقی سویت

×

می شوداین دلم صبور شود

بیند آن چشمهات وکور شود

غرق درنشئه حضور شود

چون گدایی گه ظهور شود

***

کاشکی چشمهام کور شود

سهم دل درک آن حضور شود

کاش...