چشم

 

باز می کنی

روز می شود

 تو

آفتاب  می شوی


چشم

می نهی به هم

شب زراه میرسد

قرص ماه می شوی


ماه

یا که

آفتاب

نازنین من

تو

هرکدام باشی

              ازته دلم

                        «دوست دارمت»