من وعشق عجیب چشمهایت

تمــاشــای ِ نجیب چشمهایت

به خودمی بالم ای زیبای بی شک

که خورد این دل،فریب ِچشمهایت

بیا تقسیــم کن با شوق با من

نگاه ِســرخ ِسیب ِچشمهایت

غزلهـا خواند بـرشاخ ِتماشا

چودل دید،عندلیب ِچشمهایت

نهیب ازچیست،من پادررکابم

تمـاشـایی ، نهیب ِچشمهایت

مرابرده است تاآن سوی دریا

تمنـــای غـــریب ِچشمهایت