دل من ای دل من حال کردی من

توحال ازدیــــــدن آن خال کردی

دمی که باز شــــد بازار لبهــــــا

بگو از عشق چیـــزی فال کردی!!