در میکـــده  گاه ِ کام یادی نکنیم

ازشیخ وشراب وجام،یادی نکنیم

ازباغ وبهارولاله حرفی زده ایم

حیف است که ازامام یادی نکنیم

***

با یاد ِتو انقـــلاب برپاست هنوز

یاد ِتو درون ِ دل ِشیـداست هنوز

ای مرد!نمیروی توازخاطرمان

چون عکس ِتو،زیب ِقاب ِدلهاست هنوز