گویند صبح جمعــه ای آقا می آید

چون آفتاب از مشرق دلها می آید

تااینکه سلطـانی کند درکشور دل

بالشکری ازعاشقان، اینجا می آید

مجنونترازمجنون ِصحراگرد ِبیدل

بنشسته در راهیــم که لیلا می آید

بوئی زپیــراهن شنیـده چشمهامان

یعنی که یاران یوسف زهرامی آید

بوی گل نرگس ببین پیچیــده آری

در بوستـان ِشیعــه آن زیبا می آید

ازچارده قرن است ماچشم انتظاریم

کی آخرین منجــی دلها می آید؟

تا پُر کند قلب تمام عالم ازعشق

گویند صبح جمعه ای آقا می آید